Kimya Bölümü Kalite Komisyonu

1. AMAÇ

 

Bu komisyonun amacı; Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nün stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve kalitenin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yapmak; dış değerlendirme kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmaları düzenlemektir.

 

2. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

 

1.Kimya Bölümü Eğitim- Öğretiminin Birim Kalite Komisyonu tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda, hedef ve göstergelerini belirleyerek bu amaç ve hedefler doğrultusunda izleme ve değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmesi, stratejik planında yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl değerlendirme raporu hazırlanması

2.Birim Kalite Komisyonlarının birim faaliyetlerinin bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesini sağlamak, yayınlamak, geliştirilmeye açık yönlere ilişkin yapılacak iyileştirmelerin belirlenmesini sağlamak, bu yönlerin uygulamalar ile geliştirilmesini sağlamak, iyileştirmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin izlenmesi, gerçekleşmeyen konulara ilişkin önlemlerin alınması ve Birim Kalite Komisyonuna rapor sunmak.

3.Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılacak veri toplama araçlarının ve yöntemlerinin (anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.) belirlenmesini, uygulamaya koyulmasını, analiz sonuçlarının değerlendirilerek iyileştirilmesi gereken alanlar için çalışma yapılmasını, analiz sonuçları ve iyileştirme faaliyetleri dâhil tüm çalışmaların raporlanarak paydaşlar ile paylaşılmasını sağlamak , raporları Birim Kalite Komisyonuna iletilmesini sağlamak

4.Mezunlara her eğitim-öğretim yılının sonunda bölüm/program değerlendirme anketlerinin (Mezun Memnuniyet Anketi) uygulanmasını sağlamak, Mezun görüşlerinin kayıt altına alınması ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmasını sağlamak, raporları Birim Kalite Komisyonuna iletilmesini sağlamak.

5.Program güncelleme çalışmaları, Programların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların takibini yapmak, programların güncellenmesi sürecinde iç ve dış paydaş görüşlerinin yeterli düzeyde alınmasının (anket, görüşme, çalıştay gibi yöntemler kullanılarak) sağlamak, neler yapılabileceğine dair bölüm kararları alınması ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak, raporları Birim Kalite Komisyonuna iletilmesini sağlamak.

6.Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin, ders çıktıları ile dersin içeriği arasındaki uyum için anket çalışmalarının yapılmasının sağlanması, anketlerin analiz sonuçlarının iç ve dış paydaşlara duyurulması ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmasını sağlamak, raporlandırarak birim Kalite Komisyonuna iletilmesini sağlamak.

7.İş yükü anketlerinin uygulanması, anket sonuçlarına göre ders planlarının güncellenmesini sağlamak,

8.Öğrencilere danışman değerlendirme anketi uygulanması, anketi sonuçlarına göre iyileştirme yapılmasını sağlamak,

9.Eğiticilerin eğitimi programlarının hazırlanması ve uygulanması, Eğitim sonuçlarının anketler aracılığıyla değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının bir rapor halinde iç ve dış paydaşlar ile paylaşılması, öğrenci merkezli eğitim konusunda akademik personelin eğitimlerle bilgilendirilmesini sağlamak, birim kalite komisyonuna bilgilendirmede bulunmak.

10.Araştırma- Geliştirme ve toplumsal katkı düzeylerinin arttırılmasına yönelik girişimleri izlemek, performans takibi yapmak, Üniversite-Sanayi iş birliklerinin arttırılmasına yönelik  protokollerin uygulanmasını sağlamak, birim kalite komisyonuna bilgilendirmede bulunmak.

11.Yönetim Sistemine ilişkin, çalışan (akademik-idari) memnuniyetini/şikayetini/önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla yöntem ve mekanizmaların uygulanmasını sağlamak, geri bildirim mekanizmaları aracılığı ile uygulama sonuçlarının değerlendirilerek iyileştirme çalışmalarında kullanılmasını sağlamak, birim kalite komisyonuna bilgilendirmede bulunmak.

 

3. KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

 

1-Komisyon eğitim-öğretim dönemi başında toplantı düzenleyerek, Kimya Bölümü tarafından belirlenmiş stratejik plan ve hedefler doğrultusunda çalışma planı, iş bölümü ve çalışma takvimi hazırlar.

2-Stratejik plana ve hedefe ulaşma, akreditasyon çalışmalarına katılma, kalite güvencesini sağlamak adına alt komisyonlar kurarak, bunların işleyişini denetler.

3-Eğitim-öğretim dönemi boyunca Kalite Komisyonu güz ve bahar döneminin sonunda toplanır, amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu sunulan raporların değerlendirmesini sağlar, toplantı tutanakları kayıt altına alınır.

4-Her eğitim-öğretim dönemi sonunda komisyon çalışmalarına ilişkin raporlar ile diğer komisyonlardan alınan raporlar hazırlanıp Kalite Komisyon Üst Kurulu’na sunulur. 

 

4. KOMİSYON ÜYELERİ

 

Doç. Dr. Mesut Boz (Kimya Bölümü Kalite Komisyonu Başkanı, İntibak, Yandal ve Çift Anadal Alt Kurul Üyesi)

 

Prof. Dr. Dilek BAKIRCIOĞLU (Akademik Kurul Komisyon Üyesi, Sosyal Etkinlik Alt Kurulu Başkanı)

 

Prof. Dr. Hakkı M. ÖZCAN (Eğitim-Öğretim Alt-Yapı Kurul Komisyon Üyesi, Kimya Topluluğu Akademik Danışmanı)

 

Prof. Dr. Özlen ALTUN (Sosyal Kurullar Komisyon Üyesi, Mezunlarla İletişim ve Ölçme/Değerlendirme Alt Kurul Üyesi, Engelli Öğrenci Danışmanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan SEZER (Laboratuvar Güvenliği ve Çevre Alt Kurul Üyesi, Web Dökümantasyon Planlama Alt Kurul Üyesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı)

 

Arş. Gör. Dr. Zuhal Hoşgör (Sosyal Etkinlik Alt Kurul Üyesi, Sarf Malzeme ve Kimyasal Madde Alt Kurul Üyesi)

 

Arş. Gör. Perihan KIZILKAYA (Ders ve sınav Dosyaları Takip Alt Kurul Üyesi, Bilimsel Etkinlik Planlama Alt Kurul Üyesi)

 

Aylin AKGÜN (Fakülte/Kimya Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

 

Bu içerik 21.10.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 489 kez okundu.